Infiltratieproeven

Infiltratieproeven •  Doorlaatbaarheid van de grond bepalen

Een andere belangrijke grondparameter is de infiltratiecapaciteit of de doorlaatbaarheid van de bodem. De overheid eist, in watergevoelige gebieden, steeds vaker dat overtollige neerslag geïnfiltreerd wordt in de bodem in plaats van een afvoer naar de riolering. De snelheid waarmee het regenwater door de bodem gaat, bepaalt of er specifieke watervoorzieningen moeten opgenomen worden in het bouwproject.

Om de infiltratiecapaciteit te kennen bestaan verschillende methoden die op het terrein worden uitgevoerd:

De dubbele ringinfiltratietest is een methode waarbij twee ringen in de bovenlaag van de bodem worden ingeduwd (tot maximaal 50 cm diep) en worden gevuld met water. Door het waterniveau in beide ringen constant te houden en te meten hoeveel water er moet worden bijgevuld, kan bepaald worden hoe snel het water zakt in functie van de tijd. De meetresultaten geven het verticale infiltratievermogen van de bodem weer. Dit is interessant om te zien wat er zal gebeuren bij bijvoorbeeld een hevige regenbui.

Om de infiltratiecapaciteit tussen 50 cm diepte en boven het grondwater te kennen, wordt de boorgat-infiltratietest (ook constant-head of permeametertest genoemd) uitgevoerd. Hierbij wordt een waterkolom op constante hoogte gehouden. Het toevoegde volume water wordt hierbij opnieuw uitgezet tegen de tijd. Op die manier wordt de horizontale doorlatendheid van de bodem in de onverzadigde zone bepaald. Doorgaans wordt deze proef niet dieper dan 2 m onder het maaiveld uitgevoerd.

Voor metingen onder de grondwaterspiegel wordt dan weer de omgekeerde hooghoudtmethode toegepast. Hiervoor wordt eerst een peilbuis met filter tot op de gewenste diepte geplaatst. Op basis van de zakking van het water in de peilbuis die met water wordt gevuld wordt de horizontale doorlatendheid van de bodem in de verzadigde zone bepaald.

Naast de terreinproeven kunnen ook grondmonsters genomen worden voor verder labo-onderzoek. De korrelverdeling bepaalt in belangrijke mate de doorlaatbaarheid.